Jaarverslag en Jaarrekening 2019

Stichting Child Learn Nederland

Secretariaat
Verdistraat 13
2807 HR Gouda

BESTUURSVERSLAG JAARREKENING CLN 2019

Algemene opmerkingen

De Stichting Child Learn Nederland, opgericht 27 juni 2005 is statutair gevestigd in Huizen onder registratienummer van de Kamer van Koophandel: 30206129. De stichting heeft de ANBI-status. Hierdoor zijn de giften en donaties onder voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen.

Stichtingsdoelstelling

De doelstelling van de stichting is:
A. het bevorderen en ondersteunen van activiteiten gericht op het elimineren van kinderarbeid, realiseren van (basis)onderwijs, scholen en andere onderwijsvoorzieningen voor deze kinderen, in het bijzonder door het ondersteunen van het Child Labour Elimination Resource Netwerk in India.
B. het verwerven en beheren van financiële middelen ter bevordering van bovengenoemde doelen, in het bijzonder onder (kader)leden van de vakbeweging in de bouw- en houtsector.
C. al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord

 

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur in 2019 is als volgt:

Voorzitter:                            Ruud Baars
Secretaris / Penningmeester: Leo Hartveld
Vicevoorzitter:                      Roel de Vries

Het bestuur is onbezoldigd.

 

Activiteitenverslag

a. Voortgang bouw scholen:
In eerdere activiteitenverslagen hebben we opgemerkt dat het bestuur heeft besloten om meer in te zetten op bestaande ontwikkelingen door mede gebruik maken van bestaande scholen en indien nodig het renoveren daarvan. Dit mede omdat het recht op basisonderwijs in India zich steeds beter gaat ontplooien, waardoor voor meer kinderen de mogelijkheid is na enige tijd het basisonderwijs te volgen op de reguliere openbare scholen. Het gevolg daarvan is dat de kinderen op de CL -scholen de onderbouwperiode volgen en daarna doorstromen naar de reguliere openbare scholen en daar de basisschool afronden.

In dat kader verwijzen we naar het project Vakscholing

b. Onderwijsprojecten:

Er zijn een aantal scholen die met steun van Child Learn zijn opgericht of vanuit een bestaande situatie zijn voortgezet. Het gaat om de volgende scholen:  Dumduma CLS in Odisha, Dhanoli CLS in Agra en de MM Khan CLS (De vakbond zorgt voor de overdracht van alle kinderen naar nabijgelegen scholen tot het einde van het huidige schooljaar , d.w.z. 31 maart 2019) in Utter Pradesh.

In het verlengde van de eerdere activiteiten zal Child Learn Nederland de salariskosten voor 12 docenten bij deze drie scholen financieren.

Mobile School, Jodhpur, Rajasthan State: Het initiatief voor mobiele scholen wordt soepel geïmplementeerd en de “school op wielen” omvat de kinderen van mijnwerkers op twee locaties, te weten. Bheel Basti en Ambedkar Nagar. Beide nederzettingen worden niet erkend. In totaal krijgen 53 kinderen, waaronder 26 meisjes, onderwijs via de mobiele school. Dit jaar 2019 zal echter een evaluatie van de interventie van de mobiele school worden uitgevoerd om de lokale behoeften te beoordelen en ook ruimte te geven aan belangenbehartiging bij de overheid voor de beschikbaarheid van de nodige onderwijsinfrastructuur in de buurt. Child Learn Nederland geeft ondersteuning voor deze mobiele scholen aan 2 leerkrachten en een organiser.

c. Het Scholarship-project gestart in 2009.

Dit project heeft als doel leerlingen die de basisschool met goede cijfers hebben afgerond, maar om bepaalde redenen dreigen uit te vallen, toch door te laten studeren aan een vervolgopleiding. Het zijn vaak leerlingen met een lichamelijke handicap, of de ouders hebben onvoldoende financiële middelen om dit onderwijs zelf te kunnen bekostigen. Gebaseerd op ontvangen rapportages, wordt ieder jaar beoordeeld of de voorziening wordt voortgezet. In 2019 ging het om steun voor steun aan 20 leerlingen, vanuit deze voorziening. Child Learn Nederland heeft voor 10 leerlingen binnen dit project de financiering verzorgd. Het is onze intentie, om dit ook in 2020 voort te zetten, zodat de gestarte leerlingen in dit project hun middelbare opleiding volledig kunnen afmaken en nieuwe leerlingen een start kunnen maken.

d. Gezondheidscentrum in de CLS, Jodhpur, Rajasthan State:

Child Learn geeft sinds enige tijd ondersteuning aan het door de vakbond gerunde gezondheidscentrum in het dorp Panchkuda, district Jodhpur. Omdat er geen toegankelijke medische zorgfaciliteiten in de buurt zijn, wordt het gezondheidscentrum actief bezocht door de werknemers uit de steengroeven. De vakbond heeft vorig jaar haar samenwerking met de het Gouvernement van de staat Rajasthan versterkt en daardoor steun gekregen in de vorm van aanvullende artsen en medicijnen in het gezondheidscentrum. 2.896 werknemers, waaronder 1558 vrouwelijke werknemers, hebben gebruik gemaakt van deze gezondheidscentra. Op basis van de aanhoudende behoefte en het succes van het initiatief, wordt de ondersteuning voor het gezondheid centrum in het dorp Panchkuda mede door Child Learn Nederland gefinancierd. Dat houdt in, dat we de kosten van 24 dag-bezoeken per jaar vergoeden voor een dokter en verpleegster. (2 bezoeken x 12 maanden).

e. Beroepsopleiding bij geselecteerde Child Learn Scholen.

Een nieuw initiatief is om bestaande scholen waar geen of minder gebruik wordt gemaakt voor het basis onderwijs, om te vormen tot een vakschool. In 2019 is gestart met een vakschool.

 

Balans per 31 december 2019

Activa                   31-12-19       31-12-18      31-12-17

Liquide          € 136.658,00   € 148.615,71   €  215.122
middelen

Vorderingen
en overlopende
activa                 €         –           €      –          €    369

Totaal            € 136.658,00  € 148.616  € 215.491

Passiva               31-12-19      31-12-18         31-12-17

Schulden en          €       –           €       –           €     –
overlopende passiva

Algemene    € 136.658,00    € 148.616   € 215.491
reserve

Totaal              € 136.658,00  € 148.616  € 215.491

 

Reacties zijn gesloten.

Mondiaal FNV en FNV Bouwen & Wonen

Mondiaal FNV is een samenwerkingsorganisatie van de FNV en de bij haar aangesloten bonden. Mondiaal FNV (https://www.fnv.nl/mondiaal ) voert talrijke activiteiten en projecten uit op het gebied van internationale samenwerking en ondersteuning. Mondiaal FNV ondersteunt en beheert ons Child Labour Project … Lees verder >

Child Labour Elimination Recours Netwerk

OVER CHILD LEARN INDIA. Het Child Labour Elimination Resource Network (CHILD LEARN) is een non-profit organisatie gevestigd in New Delhi die geregistreerd staat op grond van artikel 25 van de Indiase bedrijven wet, 1956. CHILD LEARN werd  in 2003 opgericht … Lees verder >

Building and Woodworkers International

De Building and Woodworkers International (BWI), wereldwijd Tijdens het Wereldcongres in Buenos Aires, op 9 december 2005, hebben de Internationale Federatie van Bouw- en Houtbewerkers (IFBWW) en de Wereldfederatie van Bouw- en Houtarbeiders (WFBW) een nieuwe mondiale vakbondsfederatie opgericht, de … Lees verder >