Jaarverslag en Jaarrekening 2020 Stichting Child Learn Nederland

BESTUURSVERSLAG JAARREKENING CLN 2020

Algemene opmerkingen
De Stichting.
De Stichting Child Learn Nederland, opgericht 27 juni 2005 is statutair gevestigd in Huizen onder registratienummer van de Kamer van Koophandel: 30206129. De stichting heeft de ANBI-status. Hierdoor zijn de giften en donaties onder voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen.

Stichtingsdoelstelling

De doelstelling van de stichting is:
A. het bevorderen en ondersteunen van activiteiten gericht op het elimineren van kinderarbeid, realiseren van (basis)onderwijs, scholen en andere onderwijsvoorzieningen voor deze kinderen, in het bijzonder door het ondersteunen van het Child Labour Elimination Resource Netwerk in India.
B. het verwerven en beheren van financiële middelen ter bevordering van bovengenoemde doelen, in het bijzonder onder (kader)leden van de vakbeweging in de bouw- en houtsector.
C. al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur in 2020 is als volgt:

Voorzitter:                                         Ruud Baars
Secretaris / Penningmeester:     Leo Hartveld

Vicevoorzitter:                                 Roel de Vries

Het bestuur is onbezoldigd.

Activiteitenverslag

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar vanwege de gevolgen van de Corona pandemie.

Net als in de rest van de wereld heeft de uitbraak van de pandemie in India grote gevolgen gehad. Van 24 maart tot 31 mei was er een complete lock down in India. Scholen werden gesloten. Ook de scholen en faciliteiten van Child Learn hebben hiermee te maken gehad. Daarvoor in de plaats werd het onderwijs ´virtueel´. Helaas beschikt in India niet iedereen over goede internetvoorzieningen en computers. De digitale kloof en ongelijkheid is hierdoor sterk vergroot. De BWI vond in de staten waar zij actief was laag niveau van internettoegang.

Om verdere verspreiding en de gevolgen van de pandemie te bestrijden hebben de project vakbonden, HKMP, BMS en UPGMS, waar mogelijk de schoolgebouwen beschikbaar gesteld  als mogelijke COVID-19 faciliteiten.

Het aantal doden ten gevolge van Corona bedroeg in 2020 een kleine 150.000.

De ILO vreest dat de Corona pandemie leidt tot een stijging van kinderarbeid na 20 jaar strijd en vooruitgang in de bestrijding daarvan.

Als preventieve maatregel bleven scholen in 2020 gesloten. Begin 2021 mogen kinderen in geselecteerde hogere klassen (9-12) nu terugkeren naar school met de juiste COVID-19-waarborgen. Vanaf 16 januari 2021 is in India ook een vaccinatieprogramma gestart op pan-Indiase basis en de verwachting is dat scholen in de tweede helft van 2021 weer zullen functioneren. De scholen die door Child Learn worden ondersteund volgen na opening alle COVID-19-veiligheidsmaatregelen.


a. Voortgang bouw scholen:
In eerdere activiteitenverslagen hebben we opgemerkt dat het bestuur heeft besloten om meer in te zetten op bestaande ontwikkelingen door mede gebruik maken van bestaande scholen en indien nodig het renoveren daarvan. Dit mede omdat het recht op basisonderwijs in India zich steeds beter gaat ontplooien, waardoor voor meer kinderen de mogelijkheid is na enige tijd het basisonderwijs te volgen op de reguliere openbare scholen. Het gevolg daarvan is dat de kinderen op de CL -scholen de onderbouwperiode volgen en daarna doorstromen naar de reguliere openbare scholen en daar de basisschool afronden.

In dat kader verwijzen we naar het project Vakscholing

b. Onderwijsprojecten:

Er zijn een aantal scholen die met steun van Child Learn zijn opgericht of vanuit een bestaande situatie zijn voortgezet.

Het gaat om de volgende scholen:  Dumduma CLS in Odisha, Dhanoli CLS in Agra en de MM Khan CLS in Utter Pradesh.

In het verslag jaar zijn hier geen nieuwe ontwikkelen te melden.

In het verlengde van de eerdere activiteiten heeft Child Learn Nederland de salariskosten voordocenten bij drie van deze scholen gefinancierd.

c. Mobile School, Jodhpur, Rajasthan State

De door de vakbond gerunde mobiele school werd als alternatief gebruikt, omdat er COVID-19-beperkingen waren die de reguliere lessen verhinderden. Het RPKNMS heeft de mobiele eenheid ingezet om noodhulp en gekookt voedsel te verdelen onder de arbeidersgemeenschap gedurende de afsluitingsmaanden april en mei 2020. Hiermee zijn 240 gezinnen, waaronder 32 migrerende werknemers bereikt.

Er werd regelmatig contact onderhouden met kinderen in de nederzettingen van steengroeven, door de distributie van voedsel en informele methoden van lesgeven in kleine groepen.

De mobiele eenheid werd ook gebruikt om ontsmettingsmiddelen en katoenen maskers (2.000) uit te delen, die de door vakbonden geleide zelfhulpgroepen in arbeidersnederzettingen hebben vervaardigd.

De eenheid is ook gebruikt om bezoeken te brengen aan verschillende nederzettingen van steengroeve-arbeiders, om klachten te verhelpen en om bewustwording te bevorderen.

d. Het Scholarship-project gestart in 2009.

Dit project heeft als doel leerlingen die de basisschool met goede cijfers hebben afgerond, maar om bepaalde redenen dreigen uit te vallen, toch door te laten studeren aan een vervolgopleiding. Het zijn vaak leerlingen met een lichamelijke handicap, of de ouders hebben onvoldoende financiële middelen om dit onderwijs zelf te kunnen bekostigen. Gebaseerd op ontvangen rapportages, wordt ieder jaar beoordeeld of de voorziening wordt voortgezet.

Voor het voorgaande schooljaar ging het om steun aan 20 leerlingen vanuit deze voorziening. Met de afronding van het schooljaar in maart 2020 eindigde de steun voor 9 leerlingen als gevolg van het afronden van studies (6) en herplaatsing (3), zodat er 11 leerlingen overblijven.

Alle kinderen zijn bevorderd naar de volgende klas, op basis van een regeringsbesluit, aangezien er geen examens konden plaatsvinden. Child Learn Nederland heeft voor 10 leerlingen binnen dit project de financiering verzorgd.

Het is onze intentie, om dit ook in 2021 voort te zetten, zodat de gestarte leerlingen in dit project hun middelbare opleiding volledig kunnen afmaken en nieuwe leerlingen een start kunnen maken.

e. Gezondheidscentrum in de CLS, Jodhpur, Rajasthan State:

Child Learn geeft sinds enige tijd ondersteuning aan het door de vakbond gerunde gezondheidscentrum in het dorp Panchkuda, district Jodhpur. Omdat er geen toegankelijke medische zorgfaciliteiten in de buurt zijn, wordt het gezondheidscentrum actief bezocht door de werknemers uit de steengroeven. De vakbond heeft vorig jaar haar samenwerking met de het Gouvernement van de staat Rajasthan versterkt en daardoor steun gekregen in de vorm van aanvullende artsen en medicijnen in het gezondheidscentrum.

Op basis van de aanhoudende behoefte en het succes van het initiatief, wordt de ondersteuning voor het gezondheid centrum in het dorp Panchkuda mede door Child Learn Nederland gefinancierd.

Het gezondheidscentrum werd tijdens de lockdown gesloten. Vanaf juli 2020 is het weer geopend.. Het gezondheidscentrum verspreidde informatie over COVID-19 ter bevordering van bewustwording en kennis over preventieve maatregelen voor arbeiders en hun gezinnen.

Naast COVID-19-bewustwording werden wekelijkse gezondheidskampen gebruikt om basisgezondheidscontroles uit te voeren en voor controles. in geval van vermoedelijke gevallen van silicose werd verwezen naar de Pneumoconiosis Board. In totaal werden 78 werknemers doorverwezen naar de Pneumoconiosis Boar, waarvan er 22 werden geïdentificeerd met silicose. De vakbond ondersteunde de mensen bij het invullen van de vereiste documentatie. De 22 werknemers ontvingen van de deelstaatregering een uitkering van 200.000 INR elk.

De vakbond meldde verder dat 1.338 werknemers, waaronder 723 vrouwen, zijn bereikt door het door CHILD LEARN ondersteunde gezondheidscentrum. Het gezondheidscentrum is een belangrijk initiatief geweest, vooral tijdens COVID-19, omdat het heeft geholpen bij het genereren van bewustzijn over de pandemie en de preventie ervan bij de gemeenschap van steengroeven.

f. Beroepsopleiding bij geselecteerde Child Learn Scholen.

In 2019 is er gestart met een vakschool. Het betreft de Child Learn School in het dorp Mandi Mirza Khan. Dit schoolgebouw wordt niet langer gebruikt voor basisonderwijs voor kinderen. Deze taak is door de overheid overgenomen. De leegstaande school wordt nu gebruikt als beroepsonderwijsinstelling voor schilderen en coating. Dit beroepsonderwijs heeft plaatsgevonden in samenwerking met de overheidsinstantie National Skills Development Corporation in India. De activiteiten in 2019 waren vooral gericht op de voorbereidingen. Het gebouw is voor de nieuwe activiteit ingericht en in samenwerking met de overheidsinstantie zijn enige voormalige leerkrachten omgeschoold en opgeleid tot vakleerkracht. Alle vijf leraren kregen Training of Trainers bijgebracht en de vakbond voltooide met succes een jaar geleden de eerste reeks vaardigheidstrainingen voor 31 vrouwelijke deelnemers (assisten-schilder).

Met de komst van COVID-19 kon in de eerste maanden geen verdere vooruitgang worden geboekt. Met een verbetering van de COVID-19-situatie en versoepeling van de beperkingen, gebruikte de vakbond het centrum om bewustmakingsbijeenkomsten van kleine groepen arbeiders te beleggen, waarbij de COVID-19-waarborgen in acht werden genomen.

De UPGMS maakte ook gebruik van het schoolgebouw om registratiekampen voor arbeiders bijeen te roepen voor dekking onder de Uttar Pradesh State Construction Workers Welfare Board. In december 2020 organiseerde de UPGMS een persoonlijke training voor het volgende vaardigheidsniveau, dat wil zeggen assistent-schilder voor 31 vrouwelijke stagiaires die in de pre-COVID-tijd een helper-schilderopleiding volgden. De UPGMS is ook in dialoog met lokale werkgevers om te zorgen voor arbeidsrelaties voor geschoolde vrouwelijke werknemers.

g. Opvang, verzorging en onderwijs kinderen migranten.

In 2019 is er gestart met een project in Amritsar Punjab State India om 40 kinderen van migranten en hun families in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar in de steenovens op te vangen en onderwijs te geven. Dit onderwijs sluit aan op het lager onderwijs vanaf de leeftijd van 6 jaar, welke door de overheid wordt opgepakt.  De organisatie van het project, de opvang, het onderwijs en de huisvesting is verzorgd door de vakbond BMS, partner van Child Learn Nederland.

De voorgestelde interventie kon in 2020 niet van start gaan vanwege de COVID-19-beperkingen. De steenovensector hervatte de productie niet volledig. Slechts een handvol migrerende werknemers keerde in de periode na de lock down weer aan het werk in de steenovensector. Daarom is deze interventie uitgesteld tot de start van het volgende steenovenseizoen in oktober 2021.

Balans per 31 december 2020

     
     
Activa31-12-202031-12-1931-12-1831-12-17
     
Liquide middelen€ 112.933,24 €     136.658,00€ 148615,71 €        215.122
Vorderingen en overlopende activa€ – €                    –   €                    –   €               369
     
Totaal€ 112.933,24 €    136.658,00 €          148.616 €        215.491
     
Passiva31-12-202031-12-1931-12-1831-12-17
     
Schulden en overlopende passiva€ – €                    –    €                    –   €                  –  
     
Algemene reserve€ 112.933,24 €     136.658,00  €           148.616 €        215.491
     
Totaal€ 112.933,24 €    136.658,00  €          148.616 €        215.491

De liquide middelen zijn het saldo van de bankrekeningen ING € 15.317 en ASN € 97.615 ultimo 2020. De algemene reserve wordt aangehouden voor het bouwen van scholen, het financieren van onderwijstrajecten, uitwisselingsprogramma en speciale projecten.

Staat van Baten en lasten 2020

Baten Resultaat 2020 Resultaat 2019 Resultaat 2018Begroting 2018
      
Marathon € 0€ 2.300 € 3.100 € 2.000
      
Donaties € 6.610 € 4.030 € 585 € 300
      
Bijdragen € 0  €      –   € 1.000
      
Totaal Baten € 6.610 € 6.330 € 3.685  € 3.300
      
Lasten     
      
Projecten India € 30.049,42 € 12.535 € 66.300 € 63.500
      
Kosten Marathon € 0 € 2.160 € 1.221 € 500
      
Bestuursvergaderingen € 0 €     – € 190 € 250
      
Bankkosten € 201,34 € 188 € 158 € 175
      
Administratie en website € 120,20 € 115 € 103 € 125
      
Project gerelateerd € 0 € 3.370 € 2.590 € 2.500
      
ICT transactie € 0   €      –  
      
Totaal Lasten € 30.370,96 € 18.370 €  70.561  € 67.050
ExploitatieResultaat 2020 Resultaat 2019 Resultaat 2018Begroting 2018
     
Totaal Baten€ 6.610 €  6.330 € 3.685 € 3.300
Financiele Baten€ 35,46 €       82 € 369 € 350
Totaal Lasten€ 30.370,96 € 18.370 € 70.561 € 67.050
     
Exploitatie resultaat€ (23.725,50) € (11.957) € (66.507) € (63.400)
     
     
     
Rekeningoverzicht31-12-2031-12-1931-12-1831-12-17
     
ASN€ 97.615,75 € 117.579€ 142.497,21€ 206.397,73
ING€ 15.317,49 € 19.078€ 6.118,5€ 8.244,66
     
Totaal€ 112.933,24 € 136.658€ 148615,71€ 214642,39
      
      
      
      
      
      
      
      

Het exploitatieresultaat is afgeboekt op het eigen vermogen, tevens algemene reserve.

Toelichting.

In de bestuursvergadering van 19 januari 2017 heeft het bestuur besloten de opzet van de jaarrekening te vereenvoudigen. Een vijftal bestemmingsreserves, allen bedoeld om projecten en trajecten op het terrein van onderwijs te financieren, zijn samengevoegd in de post Algemene Reserve. In het activiteitenverslag wordt de uitvoering van de projecten beschreven.

Baten

De baten voor 2020 bestaan uit donaties en bijdragen. Er waren reguliere donaties van € 6.610. waaronder een bijdrage vanuit de marathon. De Child Learn marathon is daarmee afgesloten.

Lasten

De lasten bestonden in 2020 voornamelijk uit een bijdrage van € 30.049 voor kosten voor de projecten die in het activiteitenverslag zijn omschreven.

Daarnaast zijn er beperkte kosten gemaakt de bankrekening, administratie en website, alsmede een handeling met ICT als middel en doel.

Project gerelateerde kosten houden verband met monitoring van de uitvoering daarvan. De zijn in 2020 niet gemaakt. Vanwege de Corona pandemie is de jaarvergadering van de Board of Directors van “Child Labour Elimination Resource Network (Child Learn)” in India niet doorgegaan. Dit is de onderneming zonder winstoogmerk die een groot aantal van de Child Learn schoolgebouwen beheert en op aanvraag van bonden, ondersteuning biedt aan verschillende (kleine) Child Learn projecten in India. Contact vindt ook voorjaar 2021 nog uitsluitend digitaal plaats.

Voor 2021 heeft de Stichting bijgaande begroting.

Begroting Stichting Child Learn Nederland 2021

Baten  
   
Marathon € 0
   
Donaties € 3.000
   
Bijdragen € 0
   
Totaal Baten € 3.000
   
Lasten  
   
Projecten India € 15.852
   
Kosten Marathon € 0
   
Bestuursvergaderingen € 0
   
Bankkosten € 220
   
Administratie en website € 120,20
   
Project gerelateerd € 0
   
ICT transactie € 0
   
Totaal Lasten € 16.192

Reacties zijn gesloten.