Jaarverslag en Jaarrekening 2021 Stichting Child Learn Nederland

Stichting Child Learn Nederland                                                                                      

Secretariaat

Verdistraat 13

2807 HR Gouda

BESTUURSVERSLAG  en JAARREKENING CLN 2021

Algemene opmerkingen
De Stichting.
De Stichting Child Learn Nederland, opgericht 27 juni 2005 is statutair gevestigd in Huizen onder registratienummer van de Kamer van Koophandel: 30206129. De stichting heeft de ANBI-status. Hierdoor zijn de giften en donaties onder voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen.

Stichtingsdoelstelling

De doelstelling van de stichting is:
A. het bevorderen en ondersteunen van activiteiten gericht op het elimineren van kinderarbeid, realiseren van (basis)onderwijs, scholen en andere onderwijsvoorzieningen voor deze kinderen, in het bijzonder door het ondersteunen van het Child Labour Elimination Resource Netwerk in India.
B. het verwerven en beheren van financiële middelen ter bevordering van bovengenoemde doelen, in het bijzonder onder (kader)leden van de vakbeweging in de bouw- en houtsector.
C. al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur in 2021 is als volgt:

Voorzitter:                                  Ruud Baars
Secretaris / Penningmeester:     Leo Hartveld
Vicevoorzitter:                            Roel de Vries (tot 18 augustus 2021)

Het bestuur is onbezoldigd.

Overlijden Roel de Vries
Op 18 augustus overleed Roel de Vries. Roel was vanaf de oprichting nauw betrokken bij Child Learn Nederland; Child Learn International en Child Learn India. Als voorzitter van de Internationale Bouw- en Houtbond, De Builders en Woodworkers International (BWI) één van de initiatiefnemers tot het bouwen van scholen, steunen van leerlingen en docenten, met als doel kinderen uit de steengroeven te halen en naar school te laten gaan, om hen een kans op een beter bestaan te bieden.
gedurende de jaren 2005 – 2020 was hij als voorzitter van Child Learn Nederland, en daarna als vice voorzitter, de drijvende kracht achter het werven van fondsen en de samenwerking van verschillende vakbonden, en nam deel aan de jaarlijkse overleggen van Child Learn International, waarbij hij de kinderen en docenten op de projecten bezocht. Tot aan zijn dood was Roel sterk betrokken bij het wel en wee van de kinderen.
Het bestuur van Child Learn Nederland is veel dank verschuldigd aan Roel. Hij blijft in onze gedachten bij ons. We zullen zijn werk in zijn geest voortzetten.

Activiteitenverslag

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar vanwege de gevolgen van de Corona pandemie.

Net als in de rest van de wereld heeft de uitbraak van de pandemie in India grote gevolgen gehad.

A. Achtergrond

Child Learn Nederland is onderdeel van het in 2003 in India opgerichte Child Labour Elimination Resource Network (CHILD LEARN), een bedrijf zonder winstoogmerk dat is geregistreerd onder sectie 8 (voorheen sectie 25) van de Indian Companies Act, 1956. Child Learn heeft als visie een “kinderarbeidvrije wereld” – een wereld waarin elk kind toegang heeft tot onderwijs van goede kwaliteit, en waar volwassenen fatsoenlijk werk hebben.
Het bedrijf treedt ook op als beheerder van schoolgebouwen en infrastructuur om de langetermijndoelstelling van Child Learn te waarborgen. Child Learn Nederland (CL.NL) ondersteunt een scala aan activiteiten om het probleem van kinderarbeid in de bouw- en bouwmaterialensector aan te pakken. Child Learn Nederland heeft de steun voor studiebeurzen aan behoeftige en verdienstelijke kinderen uitgebreid, geeft steun aan beroepsopleiding, mobiele schoolinterventie en gezondheidscentrum voor de gemeenschap van steengroevewerkers, naast de steun van leraren bij geselecteerde Child Labour Schools (CLS).

Covid-19

In 2021 ging India door een moeilijke fase door een verwoestende tweede golf van COVID-19 (april-juni) die resulteerde in negatieve sociaaleconomische gevolgen, met verlies van zowel levens als middelen voor het levensonderhoud. Volgens een rapport van het Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) is ongeveer 97 procent van de inkomens van huishoudens in India gedaald sinds het begin van de pandemie. De COVID-19-situatie verslechterde verder als gevolg van zwakke gezondheidsinfrastructuur en een tekort aan medische benodigdheden die geen gelijke tred konden houden met de sterke toename van infecties.
Vakbonden, waaronder de BWI-filialen, speelden een cruciale rol bij de distributie van hulpgoederen, waarbij werknemers werden bereikt voor financiële hulp van de overheid Ook werkte de bondene aan bewustzijn over COVID-19-protocollen en ook het vaccinatieproces. In de tweede helft van het jaar keerde een rustigere periode aan. Januari 2022 steeg het aantal gevallen echter opnieuw licht. Gedurende januari-februari 2022 werden enkele weken COVID-19-beperkingen opgelegd en daarna daalden de gevallen weer. 

Vorig jaar, in juni 2021, bracht de Internationale Arbeids Organisatie in samenwerking met UNICEF het rapport ‘Child Labour: Global Estimates 2020, Trends and the Road Forward’ uit. Uit het verslag blijkt dat de wereldwijde vooruitgang tegen kinderarbeid sinds het jaar 2016 is vastgelopen en dat de COVID-19-crisis de wereldwijde vooruitgang tegen kinderarbeid verder dreigt uit te hollen, tenzij maatregelen worden genomen.  Het rapport suggereert dat  tegen het einde van 2022 nog eens 8,9 miljoen kinderen als kinderarbeider kunnen eindigen als gevolg van de toenemende armoede als gevolg van de pandemie.  Het rapport geeft aan dat er aanwijzingen zijn dat banenverlies als gevolg van de COVID-19-pandemie gezinnen ertoe aanzet om kinderarbeid te gebruiken voor (extra) inkomsten. Schoolsluitingen betekenen ook dat kinderen langer werken of in slechtere omstandigheden verkeren.

B. Child Learn, Nederland (CL.NL) Goedkeuringen

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten beschreven, waaronder de impact van COVID-19 en ook de voortgang van de ondersteuning die vorig jaar is verlengd (april 2021 – maart 2022).

1. Gezondheidscentrum in de staat Rajasthan
Het gezondheidscentrum in Magaji ki Ghati, Mandor Block, Jodhpur (RPKNMS) blijft een belangrijk initiatief, vooral te midden van de gezondheidspandemie. De steengroevevakbond (RPKNMS) meldde dat 2.622 werknemers en leden van de gemeenschap (mannelijk – 1.487 en vrouwelijk – 1.135) deelnamen aan in totaal 48 gezondheidskampen in de huidige rapportageperiode, d.w.z. van april 2021 – maart 2022.

Op basis van een voorlopige controle werden 448 werknemers doorverwezen naar de Pneumoconiose Board voor een gedetailleerde silicosecontrole. De vakbond faciliteerde registratie via een online portal om de afspraak voor controle veilig te stellen. De vakbond hielp 298 werknemers bij het verkrijgen van financiële steun door de overheid vanwege het voorkomen van silicose. Het RPKNMS meldde dat tijdens de gezondheidskampen regelmatig informatie werd verspreid over COVID-19-waarborgen en over het aanpakken van mythes rond COVID-19-vaccinatie.


2. Certified Skills Training Centre, Uttar Pradesh State
De UPGMS run Mandi Mirza Khan (voorheen CLS) is geaccrediteerd bij de Paints and Coatings Skill Council van het ministerie van Skills Development and Entrepreneurship als een gecertificeerd trainingscentrum. Het centrum wordt rechtstreeks ondersteund door Child Learn Nederland in de vorm van leerkrachten annex mobilisatoren. 
In het jaar 2021 voltooiden 30 vrouwen een gecertificeerde vaardigheidstraining in schilderen. Een deel van de kosten voor de training werden ook gedekt door de DGB-BW (Duitse vakbond) als onderdeel van hun algemene steun aan vaardigheidstraining en werkgelegenheidsinterventie voor vrouwen in India en Nepal.

De UPGMS tekende ook een werkgelegenheidsafspraak met een lokale aannemer voor na de opleiding voor de vrouwelijke werknemers.  De voormalige CLS-leraren annex-mobiliseurs werken als gecertificeerde trainers en zijn betrokken bij trainingen en mobilisatie voor vaardigheidstrainingen. Ook bevorderen zij COVID-19-bewustzijn en zorgen ze ervoor dat de kinderen hun opleiding in de overheidsschool voortzetten.

Met dit geaccrediteerde centrum en ook met interne trainers, heeft de vakbond de mogelijkheid om ook trainingen voor externe deelnemers te organiseren.

3. Mobiele School, Rajasthan State
De RPKNMS in Rajasthan State zette de mobiele schoolinterventie voort. De interventie richt zich momenteel op 63 kinderen (36 jongens en 27 meisjes) op drie locaties in Magaji ki Ghati (Ambedkar Nagar, Beldar Basti en Bheel Basti) in overeenstemming met COVID-19-protocollen. De lessen worden elke dag van 8.00 tot 13.00 uur gegeven (ongeveer 1 uur en 30 minuten op elke locatie). De vakbond meldde dat de vakbond vanwege lockdown- en schoolsluitingsbeperkingen de interventie vanaf twee locaties naar drie locaties heeft uitgebreid. Naast het basisonderwijs werd het mobiele busje gebruikt om bijeenkomsten te houden ter bewustmaking van COVID-19, op verschillende locaties in de gemeenschap van steengroevewerkers.

De RPKNMS meldde dat 16 kinderen (9 jongens en 7 meisjes) die eerder waren verbonden aan de mobiele school zijn ingeschreven op overheidsscholen.  De vakbond liet ook weten dat in samenwerking met de vereniging van eigenaren van steengroeves, COVID-19-waarborgen zoals kindermaskers, ontsmettingsmiddelen en wollen kleding werden uitgedeeld aan kinderen die waren ingeschreven bij de mobiele school RPKNMS run. Voorgesteld wordt om de mobiele schoolinterventie later dit jaar, dus 2022, te herzien.

4. Worksite Learning Centre, Punjab State
In de huidige verslagperiode heeft de BMS met specifieke steun van Child Learn Nderland een Early Childhood Care Centre opgericht dat tegemoetkomt aan de behoeften van kinderen van migrerende werknemers in steenovens in de staat Punjab. Het centrum begon zijn activiteiten nadat de tweede golf van COVID-19 eindigde en de meeste beperkingen werden opgeheven in gedurende het steenovenseizoen dat begint in oktober – november 2021.  Het laatste steenovenseizoen eindigde in mei 2022.  De BMS meldde dat in totaal 40 kinderen (18 jongens en 22 meisjes) in de leeftijd van 4-6 jaar zich inschreven op de school in Beas, District Amritsar. De nadruk werd gelegd op spelend leren.  De vakbond verstrekt ook middagmaaltijden aan de kinderen die in het centrum zijn ingeschreven.

5. Ondersteuning van het hoger onderwijs.
In de huidige verslagperiode werd de steun via studiebeurzen uitgebreid tot tien kinderen in Bihar, Uttar Pradesh en de staat Tamil Nadu. Van deze kinderen voltooiden de kinderen hun opleiding – HKMP (2) en UPGMS (1). De ondersteuning met studiebeurzen nu wordt voortgezet voor zeven kinderen. De vakbonden  hebben laten weten dat COVID-19 het onderwijs heeft verstoord en kinderen uit zwakke sociaaleconomische lagen heeft beïnvloed. Daarom is er contact opgenomen om te onderzoeken of er kinderen in dorpen in de buurt van de scholen zijn die ondersteuning nodig hebben.

6. Ondersteuning van leraren
Child Learn breidt de ondersteuning aan leraren uit op acht onderwijslocaties in Punjab, Bihar, Uttar Pradesh en Odisha States. Van deze schoollocaties verleent Child Learn Nederland directe steun aan Dumduma CLS, Odisha State (4 leraren) en Dhanoli CLS, Uttar Pradesh State (4 leraren). De vakbonden meldden dat uit op de gemeenschaps gerichte lessen zijn hervat en de scholen zijn heropend te midden van de pandemie, met adequate COVID-19-protocollen. Dit is een uitdagende periode geweest. De bonden meldden dat de continuïteit van het onderwijs was verstoord.

Andere ontwikkelingen

COVID-19-hulp aan arbeidersgemeenschappen
Met steun van de Mondiaal FNV ontvingen in totaal 600 gezinnen in vijf dorpen in Uttar Pradesh en Bihar State (s) COVID-19 noodhulpkits, als onderdeel van COVID-19 Emergency Response for Workers’ Communities. Dit omvatte UPGMS (drie dorpen, 400 gezinnen) en HKMP (twee dorpen, 200 gezinnen) in en rond Child Learn scholen. Er werden kampen op dorpsniveau georganiseerd met deelname van medische professionals. De vakbonden deelden ook IEC-materiaal uit in de vorm van flyers samen met COVID-19-preventiekits aan werknemers.

Internationaal Jaar voor de uitbanning van kinderarbeid 2021
Het BWI blijft een actieve partner onder de Alliantie 8.7. Het BWI heeft ook een actiebelofte voor 2021 ingediend die gericht is op ‘Digitale uitsluiting en kinderarbeid: evoluerende strategieën en acties te midden van COVID-19 en daarna’. De BWI neemt ook regelmatig deel aan Alliance 8.7-evenementen en -bijeenkomsten.

Vaccinatiebewustzijnsprogramma’s
De UPGMS meldde dat er speciale inspanningen zijn geleverd om oudere kinderen en degenen die Child Learn Scholen hebben verlaten, te bereiken om hun COVID-19-vaccinatie te bieden. De UPGMS Dhanoli Child Learn School is ook gedeeltelijk gebruikt als COVID-19-vaccinatiecentrum.

Balans per 31 december 2020

      
      
Activa31-12-202131-12-202031-12-1931-12-1831-12-17
      
Liquide middelen€ 98.368,42€ 112.933,24 € 136.658,00€ 148615,71 € 215.122
Vorderingen en overlopende activa € – €                    –   €                    –   €               369
      
Totaal98.368,42€ 112.933,24 € 136.658,00  € 148.616  € 215.491
      
Passiva31-12-202131-12-202031-12-1931-12-1831-12-17
      
Schulden en overlopende passiva € – €                    –    €                    –   €                  –  
      
Algemene reserve€ 98.368,42€ 112.933,24 € 136.658,00  € 148.616 € 215.491
      
Totaal98.368,42€ 112.933,24 € 136.658,00  € 148.616 € 215.491

De liquide middelen zijn het saldo van de bankrekeningen ING € 20.752,67 en ASN € 77.615,75 ultimo 2021. De algemene reserve wordt aangehouden voor het bouwen van scholen, het financieren van onderwijstrajecten, uitwisselingsprogramma en speciale projecten.

Staat van Baten en lasten 2021

BatenResultaat 2021Begroting 2021Resultaat 2020 Resultaat 2019
     
Marathon€ 0€ 0€ 0€ 2.300
     
Donaties€ 1.915€ 3.000€ 6.610 € 4.030
     
Bijdragen€ 0€ 0€ 0 
     
Totaal Baten€ 1.915€ 3.000€ 6.610 € 6.330
     
Lasten    
     
Projecten India€ 15.582€ 15.582€ 30.049,42 € 12.535
     
Kosten Marathon€ 0€ 0€ 0 € 2.160
     
Bestuursvergaderingen€ 0€ 0€ 0 €     –
     
Bankkosten€ 196,94€ 200€ 201,34 € 188
     
Administratie en website€ 163,43€ 120,20€ 120,20 € 115
     
Project gerelateerd€ 287€ 0€ 0 € 3.370
     
ICT transactie€ 0€ 0€ 0 
     
Totaal Lasten  € 16.479,37€ 16.192€ 30.370,96 € 18.370
ExploitatieResultaat 2021Begroting 2021Resultaat 2020 Resultaat 2019
     
Totaal Baten€ 1915€ 3.000€ 6.610 €  6.330
Financiele Baten€ 0,71€ 0€ 35,46 €       82
Totaal Lasten€ 16479,37€ 16.192€ 30.370,96 € 18.370
     
Exploitatie resultaat  € (14.563,66)€ (13.192)€ (23.725,50) € (11.957)
     
     
     
Rekeningoverzicht31-12-21 31-12-2031-12-19
     
ASN€ 77.615,75 € 97.615,75 € 117.579
ING€ 20.752,67 € 15.317,49 € 19.078
     
Totaal€ 98.368,42 € 112.933,24 € 136.658
tussen
      
      
      
      
      
      
      
      

Het exploitatieresultaat is afgeboekt op het eigen vermogen, tevens algemene reserve.

Toelichting.

In de bestuursvergadering van 19 januari 2017 heeft het bestuur besloten de opzet van de jaarrekening te vereenvoudigen. Een vijftal bestemmingsreserves, allen bedoeld om projecten en trajecten op het terrein van onderwijs te financieren, zijn samengevoegd in de post Algemene Reserve. In het activiteitenverslag wordt de uitvoering van de projecten beschreven.

Baten

De baten voor 2021 bestaan uit donaties en bijdragen. Er was een aantal bijzondere donaties, in de vorm van bijdragen die mensen hebben gedaan naar aanleiding van het overlijden van Roel de Vries.

Lasten

De lasten bestonden in 2021 voornamelijk uit een bijdrage van € 15.582 voor kosten voor de projecten die in het activiteitenverslag zijn omschreven.

Daarnaast zijn er beperkte kosten gemaakt de bankrekening, administratie en website, alsmede de ANBI-registratie.

Project gerelateerde kosten houden verband met monitoring van de uitvoering daarvan. De zijn in 2021 niet gemaakt. Vanwege de Corona pandemie is de jaarvergadering van de Board of Directors van “Child Labour Elimination Resource Network (Child Learn)” in India niet doorgegaan. Dit is de onderneming zonder winstoogmerk die een groot aantal van de Child Learn schoolgebouwen beheert en op aanvraag van bonden, ondersteuning biedt aan verschillende (kleine) Child Learn projecten in India.

Voor 2022 heeft de Stichting bijgaande begroting.

Begroting Stichting Child Learn Nederland 2022

Baten  
   
Marathon € 0
   
Donaties € 3.000
   
Bijdragen € 0
   
Totaal Baten 3.000
   
Lasten  
   
Projecten India € 16.450
   
Kosten Marathon € 0
   
Bestuursvergaderingen € 0
   
Bankkosten € 220
   
Administratie en website € 160
   
Project gerelateerd € 0
   
ICT transactie € 0
   
Totaal Lasten 16.830

Reacties zijn gesloten.