Child Learn Nederland

Over de Stichting Child Learn Nederland.

De Stichting Child Learn Nederland is in 2005 gestart met vier bestuursleden en heeft daarnaast ook een aantal ambassadeurs. De Stichting zet zich in om kinderarbeid in India stop te zetten en voor kinderen basisonderwijs te regelen, scholen te bouwen en te zorgen voor goede voorzieningen zoals lesmateriaal.

Doel van Child Learn Nederland is financiële middelen verzamelen, transparantie en communicatie over de projecten en de besteding van de middelen naar de donoren in Nederland.

Child Learn Nederland werkt nauw samen met Child Learn India, de Building and Woodworkers International BWI, FNV Mondiaal en FNV Bouwen & Wonen (samenwerkingspartners).

Om de doelen te kunnen realiseren wordt naast het inzamelen van geld de betrokkenheid tussen belangstellende vakbondskaderleden in Nederland en India rondom het thema kinderarbeid gestimuleerd onder meer door het geven van lezingen aan kaderleden.

De Stichting wil open en transparante verantwoording afleggen via deze website, door het uitbrengen van een jaarlijks activiteitenverslag en jaarrekening.

 

Het bestuur bestaat uit:

Ruud Baars  ( voorzitter): rudolfbaars@gmail.com

Leo Hartveld (secretaris/penningmeester): Leo@Hartveld.net

Roel de Vries ( lid ): vries.CLN@gmail.com

Ambassadeurs zijn:

Henri en Christien Okkersen, Bea van den Bosch, Anne Pols en Marije Scheffers

De missie van Child Learn

Child Learn is opgericht vanuit een visie die staat voor een wereld vrij van kinderarbeid, een wereld waar elk kind toegang heeft tot de school en onderwijs en volwassenen waardig werk hebben. Een wereld waarin de rechten van kinderen en werknemers worden gerespecteerd en nageleefd.

  • Het onttrekken van kinderen uit kinderarbeid en ze onderwijs te geven.
  • De CL scholen uit te rusten met de nodige infrastructuur, zoals tafel en stoeltjes etc.
  • De kinderen te voorzien van veilig drinkwater, eten, boeken, schooluniformen, medische hulp etc.
  • De kinderen te voorzien van recreatieve voorzieningen in en om de school

 

Over Child Learn India.  

Het Child Learn Eliminatie Resource Network (CHILD LEARN) is een niet-winstgevende onderneming, geregistreerd op grond van artikel 25 van de Indian Companies Act, 1956. Daarmee is ze gerechtigd rechtstreeks geld op haar rekening te ontvangen uit het buitenland. Child Learn is opgericht in 2003 met een visie op een “kinderarbeid vrije wereld” een wereld waar elk kind toegang heeft tot kwaliteitsonderwijs en waar volwassenen fatsoenlijk werk hebben. Het bedrijf fungeert ook als bewaarder van schoolgebouwen en infrastructuur, ontwikkeld door de Building and Woodworkers International (BWI) in samenwerking met de gelieerde vakbonden in India. Child Learn helpt bij het oplossen van leemten die niet onder de lopende kinderarbeid projecten interventies vallen en die betrekking hebben op scholing, organisatie en campagne, samen met genderzorg en ontwikkeling van beroepsvaardigheden voor kinderen en jongeren. Child Learn verleent verlengde ondersteuning voor scholingshulp aan kinderen die goed kunnen leren, maar daar door geldgebrek of een handicap niet aan toe komen; beroepsopleiding; onderwijs vanuit een mobiele school. Maar ondersteunt ook een gezondheidscentrum voor de gemeenschap in een steengroeve; verbetering van de algemene schoolomgeving, zoals de infrastructuur en het ontwikkelen van verbeteringen van de leer-en-leeromgeving, schone energie, zoals zonnepanelen.

Directie en bestuur van Child Learn India is gevestigd in het kantoor New Delhi.

Met het in stand houden van deze scholen houdt de verantwoordelijkheid van India voor goed onderwijs niet op. Het streven is dat de kinderen, zodra dat kan, naar overheidsscholen gaan.

Reacties zijn gesloten.